УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

При извършване на посредническата си дейност „Нанни” ЕООД и „Агенция Нанни“ ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни на посетителите на сайта www.mirellalazarova.com.  Дружествата се стремят да осигурят подходящо ниво на сигурност на личните данни, като ги обработват само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства. В качеството си на администратор на лични данни, свързани с предоставянето на услуги, Нанни ЕООД и Агенция Нанни ЕООД („дружеството“, „ние“, „нас“) отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира данни единствено дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на съответните услуги и ги пази отговорно и законосъобразно. Чрез преглеждането или използването на корпоративния уеб сайт www.mirellalazarova.com и предоставената форма за контакт, Вие се съгласявате с условията на настоящата политика за поверителност на личните данни на Нанни ЕООД и Агенция Нанни ЕООД, както е посочено по-долу. В случай, че не сте съгласни с условията, не влизайте и не използвайте този уеб сайт. Нанни ЕООД и Агенция Нанни ЕООД си запазват правото да променя политиката за поверителност по всяко време и по свое усмотрение. Преглеждането и използването на този уеб сайт е предмет на най-актуалната версия на създадената политика за поверителност.

Нанни ЕООД и Агенция Нанни ЕООД нямат намерение да предоставят и/или да продават Вашите лични данни на трети лица, при спазване на условията, посочени по-долу. Събраната информация ще бъде използвана единствено за целите по предоставяне на услугите на Нанни ЕООД и Агенция Нанни и осъществяването на комуникация с клиенти.

Събирането, задържането, администрирането, копирането, разпространението, заличаването на тази лична информация ще се извършва в пълно съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR).

                                 Какво представляват лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Нанни ЕООД  и Агенция Нанни ЕООД не обработва такава информация за Вас.

  1. Информация за администраторите на лични данни

Наименование: „Нанни” ЕООД („Администратор”, „ Дружество”)

ЕИК: 200191130

Регистрация в Агенция по заетостта под № 1951 / 21.10.2015г.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. „Патриарх Евтимий“ 45, ет. 2, звънец 8К

Данни за контакт: [email protected] ; 0897221303, в качеството на администратор на лични данни, ще обработи Ваши лични данни.

Наименование: „Агенция Нанни” ЕООД („Администратор”, „ Дружество”)

ЕИК: 204972614

Регистрация в Агенция по заетостта под № 2536 / 15.05.2018г.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. „Патриарх Евтимий“ 45, ет. 2, звънец 8К

Данни за контакт: [email protected] ; 0897221303, в качеството на администратор на лични данни, ще обработи Ваши лични данни.

  1. Лични данни

Ако желаете да използвате услугите на Дружествата, вие ще предоставите свои лични данни, включващи: 1) идентификационни данни (име, дата на раждане и др.); 2) данни за контакт (адрес, телефонен номер, електронна поща); .Посочените по-горе данни ще бъдат предоставяни и събирани в различни моменти – при регистрацията в уебсайта на Дружеството (www.mirellalazarova.com  – „Уебсайт”).

Дружеството събира само данни, които са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват ( изготвяне на хороскоп). 

Предоставянето на личните данни е доброволно, но е необходимо условие за използване на посредническите услуги на Дружествата. При регистрацията в Уебсайта попълването на полета от регистрационната уеб форма, маркирани с *, е задължително.

  1. Основание за обработването

Личните данни на регистрираните лица ще бъдат обработвани на основание чл. 6, пар. 1, букви „а”, „б” и „в” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „GDPR”).

  1. Цели на обработването

„Нанни” ЕООД и „Агенция Нанни“ ЕООД обработват личните данни на регистрираните посетители на сайта, с цел използване на предоставените услуги. Ако решите да използвате формата за контакт, предоставена на сайта се събира информация за Вашите имена, e-mail адрес и телефон, както и всякакви други лични данни, които Вие решите да предоставите чрез съобщението Ви.

При записване на час по телефон или чрез и-мейл се събират имената Ви, телефонният Ви номер и информация за предпочитаната услуга. За целите на изработване на хороскоп се събират в допълнение към гореизброените и данни за часа, датата, годината на раждане и мястото на раждане.

Целта на събирането и обработването на личните Ви данни е да Ви се предостави желаната от Вас информация/услуга.

  1. Получатели на личните данни

 Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвана единствено за целите по предоставяне на услугите на Нанни ЕООД и Агенция Нанни и осъществяването на комуникация с клиентите, свързана с предоставяне на услуги.

Предоставяне на Вашите лични данни при законова заявка:

Можем да предоставим Вашите лични данни, когато сме законово задължени да направим това. Подобно задължително споделяне на личните ви данни може да бъде:

     6.  Какво ще се случи ако откажете да предоставите личните си данни?

В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, когато са изискуеми, е възможно да не може да ви се предостави пълен достъп до исканата от Вас услуга. Въпреки това можете да получите достъп и да използвате някои части от уеб сайта, които не изискват предоставянето на каквито и да било лични данни.

7. Срок за съхранение на личните данни

Личната Ви информация ще бъде съхранявана за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква задържане за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

Когато личните данни са необходими, за да може Администраторът да предяви правни искове или да се защити срещу такива, същите ще бъдат съхранявани до уреждането на съответните искове.

8. Права, с които разполагате

Вие имате следните права съгласно GDPR: 1) да оттеглите съгласието си по всяко време (когато обработването се основава на съгласие); 2) да възразите срещу обработването на лични данни (когато същото се основава на легитимен интерес); 3) на достъп до, коригиране или изтриване на личните ви данни; 4) на ограничаване на обработването; 5) на преносимост на личните ви данни (доколкото са налице законовите предпоставки за това); 6) на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; www.cpdp.bg).

„Нанни” EООД и „Агенция Нанни“ ЕООД си запазва правото да актуализира и променя Уведомлението за поверителност по всяко време, за което ще информира субектите на данни по подходящ начин.